Otokar Březina

Otokar Březina

1868 - 1929

 • Vlastním jménem Václav Jebavý.
 • Otokar Březina byl nejvýraznější český symbolista, autor náročné meditativní poezie.
 • Působil jako učitel v Jinošově u Náměště nad Oslavou, v Nové Říši na Moravě a v Jaro­měřicích.
 • Velmi intenzívně po celý život studoval filozofickou literatu­ru, ovládal řadu cizích jazyků, měl přehled o světové literatuře.
 • Žil na venkově a poměrně samotář­sky.
 • Publikoval v našich předních moderně orientovaných časopisech (Rozhledy, Moderní revue).
 • V roce 1895 spolupodepsal manifest České moderny. 

Dílo: 
 
 • V průběhu necelého desetiletí vydal Otokar Březina pět básnických sbírek, které ho řadí k velkým básnickým zjevům světového symbolis­mu.

 Tajemné dálky (1895)
 
 • Jsou básnickým svědectvím autorova chu­dobného mládí, samoty a osudově přijímané bolesti.
 • Tragický životní pocit je vyvažován mysticky chápaným uměním, přesvědčením, že krá­sa umění a tajemství víry stojí nad materiálně pojímaným světem.

Svítá­ni na západě (1896)
 
 • Ukazuje možnost pochopení tajemství života až po smrti, která je vysvobozením z pozemských strastí (západ = smrt).
 • K poznání metafyzických záhad vesmíru přivádí člověka bolest, hořkost samoty, v bolesti objevuje básník sílu inspirace.

 Větry od pólů (1897)
 
 • Vrcholí zde jeho oproštění se od hmotného světa a přiblížení se „věčnému Mistru", „Nejvyššímu", „Všudypřítomnému".
 • Smysl živo­ta vidí básník v soucitu a lásce, bolest a láska se vzájemně podmiňují.

Stavitelé chrámu (1899) a Ruce (1901)
 
 • Spojují pozemský život s poznáním vesmíru.
 • Představa, že ,dokonalejší chrám světa" bu­dují geniální jednotlivci, se rozšiřuje v přesvědčení, že svůj příspěvek krve, práce a smrti pro vykoupení světa přinášejí „ruce miliónů".

Hudba pramenů (1903) 
 
 • Jedná se o soubor filozofických esejů v podobě básnické prózy.  
 • Jeho symbolické obrazy vyjadřují napětí mezi pozemským životem a metafyzickými představami.
 • Autor zvýraznil pojetí symbolismu jako meditace o vztahu člověka k Absolut­nu, k Bohu.
 • Využívá náboženského pojmosloví a biblických parafrází. 
 • Volným spojováním samostatných obrazů a výraznou hudebností vol­ného verše v mnohém předjal básnické experimenty poezie dvacátého století.

 

 Pixel4