Baroko v české literatuře

Teorie


 • Baroko = perla nepravidelného tvaru, perlový šperk.
 • Období: konec 16. století – pol. 18. století.
 • Ve středu zájmu je Bůh, převažuje náboženská literatura, kontrasty (Bůh x člověk).
 • Nesprávně používán název „období úpadku“ – toto období bylo velmi problematické, nelze je zjednodušovat.
 • Baroko vystřídalo renesanci a humanismus a znovu svět uvrhlo do hluboké víry v Boha.
 • Zájem o člověka byl nahrazen náboženským přesvědčením, do kontrastu byl dáván pozemský a posmrtný život (pozemský život = utrpení, posmrtný život = vykoupení).

 • Příchod baroka je spojen s politickými a společenskými změnami po porážce stavovského povstání roku 1620.
 • (1620 – bitva na Bílé hoře, 1621 – poprava českých pánů na Staroměstském náměstí, 1627 – Obnovené zřízení zemské – zrovnoprávnění češtiny s němčinou, rekatolizace).
 • Protože většina vzdělanců se hlásila k jiným než katolickým církvím, byli mnozí nuceni emigrovat.
 • Po emigraci většiny dobrých autorů vznikly dva proudy českého písemnictví: domácí a exilová.
 • Česká domácí literatura se stala díky odchodu většiny vzdělanců do zahraničí nástrojem rekatolizace (nucení konvertovat ke katolické víře).
 • Nebylo tomu jinak ani u jiných druhů umění (malířství, sochařství, architektura…).

 • Rekatolizační snahy, které ztělesňoval jezuitský řád, vyvrcholily v první třetině 18. století.
 • Roku 1729 proběhlo okázalé svatořečení Jan Nepomuckého.
 • V téže době dokončil Antonín Koniáš (1691-1760) soupis náboženský „nepřístupné“ literatury Libri prohibity – zakázané knihy.
 • Literární tvorba byla nepříznivě ovlivněna oslabeným postavením češtiny, která postupně ustupovala němčině.
 • Plně barokní charakter dostalo písemnictví asi v polovině 17. století.
 • Převládala náboženská a naučná tvorba.
 • Literární dění výrazně ovlivnili kněží, zejména z řad jezuitů.
 • V domácí literatuře se vedle oficiálních proudů rozvíjela i tvorba lidová a pololidová.

A) Domácí tvorba
 
 
Adam Michna z Otradovic (1600-1676)
 
 • Byl varhaník, skladatel v jižních Čechách.
 • Česká mariánská muzika, Loutna česká, Svatoroční muzika – obsahují píseň Chtíc, aby spal = vánoční ukolébavka.
 
 
Bedřich Bridel (1619-1680)
 
 • Jezuita, založil tiskárnu v Klementinu, zemřel na mor, když ošetřoval nakažené.
 • Co Bůh? Člověk? – skladba, která porovnává Boha a člověka.
 • Boha vyzdvihuje, člověka shazuje, založeno na kontrastech.
 
 
Felix Kadlinský (1613-1675)
 
 • Byl autor tzv. alamódové poezie (kopírující ve světě módní trendy v poezii). 
 • Zdoroslavíček v kratochvilném hájíčku postavený 
 
 
Václav Jan Rosa (1630-1689)
 
 • Byl zastánce tzv. purismu = tj. nahrazování slov německého původu za slova česká. 
 • Napsal dílo Čechořečnost, které se stalo vzorem pro další puristy.
 
 
Bohuslav Balbín (1621-1688)
 
 • Pocházel ze 6 dětí, byl velmi nemocný, matka ho zaslíbila Bohu, stal se tedy knězem a vstoupil k jezuitům.
 • Převracel lidi na katolickou víru, byl prý velmi přesvědčivý.
 • Uvědomoval si, jaké nebezpečí hrozí češtině ze strany Habsburků a němčiny, sbíral staré české knihy, zachraňoval je před zabavením.
 • Učil na gymnáziu, ale byl odvolán. 
 • Uchýlil se do kláštera, kde psal.
 • Po prvním záchvatu mrtvice ochrnul na pravou stranu těla a musel psát levou rukou.
 • Po druhém záchvatu mrtvice ochrnul celý.
 
 • Rozmanitosti z historie království českého
 • Výtah z dějin českých
 • Na zhoršující postavení češtiny poukazuje v Obraně jazyky slovanského, obzvláště českého, která byla zabavena cenzurou a mohla vyjít až o 100 let později zásluhou Františka Martina Pelcla (českého obrozence, který za to, že Obranu vydal, šel na pár dní do vězení).

 

 
B) Exilová tvorba
 
 
 • Z exilových spisovatelů se do obecného povědomí zapsali ti, kteří vycházeli z tradic humanistického dějepisectví.
 
 • V Polsku působil Pavel Stránský ze Zap (1583-1657), jenž vydal latinsky psané dílo O státě českém.
 
 • Pavel Skále ze Zhoře (1583-1640) pracoval na desetisvazkové Historii církevní, psané česky. Práce však zůstala jen v rukopise.
 
 • Nejvýznamnější z exilových autorů se stal „učitel národů“ Jan Amos Komenský.
 • Literární baroko bylo u nás dlouho zavrhováno.
 • Dnes je zřejmé, že nepředstavuje jen období úpadku, ale zrodila se v něm i díla vysoké umělecké kvality.
 • Mylně se této době přezdívá doba „temna“ (podle románu Aloise Jiráska).

 

Jan Amos Komenský (1592 – 1670)
 
 • Narodil se v Nivnici, Uherském Brodě, Komně… Nevíme přesně.
 • Studoval na škole v Přerově, později na univerzitě v Herbornu.
 • Emigrace do polského Lešna, potom do Švédska, Holandska (Amsterodam).
 • Byl biskupem Jednoty bratrské.
 • Rektor a učitel na univerzitách celého světa.
 • 3krát ženatý, první žena zemřela i s dvěma jejich dětmi na mor.
 • Při požáru v Lešně přišel o řadu svých děl – obrovská ztráta.
 • Zemřel v Holandsku, pohřben je v Naardenu.
 
 • Byl tvůrcem školství, a to nejen u nás.
 • Poprvé definoval pojmy: školní rok, školní týden, prázdniny.
 • Rozděloval děti podle věku, nadání.
 • Velký důraz na předškolní výchovu a výuku cizích jazyků.
 • Měl obrovské požadavky na schopnosti učitele.
 
 
Didaktická díla:
 
 • Informatorium školy mateřské – 0-6 let, předškolní vzdělávání, důležitá je funkce a fungování rodiny.
 • Brána jazyků otevřená – Výuka jazyků, odmítá suchý dril slovíček nazpaměť.
 • Didactica magna (Velká didaktika) – Shrnuje veškeré Komenského názory na výuku, kolik lidí má být ve třídě, jak má být složen rozvrh hodin…
 • Schola ludus (Škola hrou) – Výuka formou hry, využití divadla, učitel = herec.
 • Orbis pictus (Svět v obrazech)
 • Česká didaktika
 
Ostatní díla:
 
 • Kšaft umírající matky Jednoty bratrské – Závěť církve, která je odsouzena k zániku, Komenský byl členem Jednoty Bratrské.
 • Labyrint světa a ráj srdce – 2 části, Labyrint světa = Poutník prochází městem v doprovodu Mámení a Všezvěda Všudybuda, má nasazeny brýle, vidí reálný svět, vize světa jako labyrintu, Ráj srdce = filozofické otázky o životě a smrti.