Čárka ve větě jednoduché a v souvětí

Teorie

Co musíte znát?


 

A) Psaní čárky ve větě jednoduché

 • Ve větě jednoduché se čárkou (čárkami) oddělují:
 
 

1) Složky několikanásobného větného členu

 • Čárkou oddělujeme členy několikanásobného větného členu, pokud nejsou v souřadném poměru slučovacím se spojkami a, i, nebo, či.
 • Např. Na naší zahradě máme jablka, hrušky, švestky a třešně. Dostal nejen poznámku, ale i napomenutí. Vyniká jak v matematice, tak ve fyzice.

2) Oslovení 5. pádem

 • Oslovení může být na začátku věty, uprostřed i na konci.
 • Např. Honzo, pojď k tabuli. Jak jste, kluci, dopadli u zkoušek? Máš mé slovo, Lenko.

3) Citoslovce

 • Citoslovce oddělujeme čárkou, není-li větným členem.
 • Např. Mňam, to bylo moc dobré. Haf, zaštěkal pes. Psst, někdo jde. Brr, to je zima.

4) Přístavek

 • Jedná se o větný člen, který stojí za podstatným jménem, blíže ho určuje.
 • Základem přístavku je podstatné jméno, které je dále rozvito.
 • Např. Jan Novák, žák třídy 7. A, vyhrál matematickou olympiádu. Jan Neruda, významný český spisovatel, napsal Povídky malostranské.

5) Volný přívlastek

 • Jedná se o rozvitý přívlastek, který vyjadřuje nějakou nepodstatnou (doplňující) vlastnost.
 • Je možné ho vypustit, nezměnil by se význam sdělení.
 • Např. Na louce, plné nádherných květin, poletovaly včely. Zahrada, obehnaná vysokým plotem, byla velmi krásná.

6) Samostatný větný člen

 • Není do věty mluvnicky začleněn, je buď před větou, nebo připojen za větu. Ve větě se na něj odkazuje ukazovacím zájmenem nebo příslovcem.
 • Např. To je šikula, ten náš Honza. K dědečkovi, tam jezdím moc rád. Je toho příliš, těch poznámek.

7) Vsuvka

 • Věta nebo slovní výraz, který souvisí významově s obsahem věty, ale není do věty mluvnicky začleněna.
 • Např. Tomáš bude mít, jak se zdá, nejlepší výkon v běhu na sto metrů. Tomáš je, tuším, na dovolené.

8) Vysvětlivky, výčty a volně připojené členy

 • Vysvětlivky, výčty a volně připojené členy uváděné výrazy: a to, totiž, tj., zejména, obzvláště...
 • Např. Byli tam všichni, tj. Honza, Martin i Jirka. Ze všeho nejraději měl zmrzlinu, a to čokoládovou.

 


 Pixel6
 

B) Psaní čárky v souvětí

 • V souvětí se čárkou oddělují:

 

1) Jednotlivé věty v souvětí 

 • Čárka odděluje věty v souvětí podřadném i souřadném, pokud nejsou v souřadném poměru slučovacím se spojkami a, i, ani, nebo, či.
 • Např. Odešel se zamračenou tváří a zdálo se, že se mu dnes v závodech nebude dařit.

2) Vložená vedlejší věta do věty hlavní

 • Čárkou z obou stran oddělujeme vedlejší větu, která je vložena do věty hlavní.
 • Např. Židle, která stála uprostřed místnosti, byla celá zaprášená.

3) Vložená vedlejší věta mezi dvě věty hlavní se spojkou a

 • Je-li vedlejší věta vložena mezi dvě věty hlavní se spojkou a, píšeme před spojkou a čárku.
 • Např. Odešel, a když se zanedlouho vrátil, uklidil pokoj. Honza seděl v křesle, které stálo u okna, a učil se do školy.