Manifest Česká moderna

Teorie


 • Situace: zápasy s vídeňskou vládou, rostoucí revoluční hnutí, radikalizuje se dělnictvo, anarchismus, opovrhování historickou tradicí, volby vyhrávají mladočeši…
 • Do české literatury pronikají evropské proudy a směry.
 • Literatura se osvobozuje od vlastenectví a bojuje za vlastní tvůrčí svobodu.
 • Mladí autoři četli cizí knihy a diskutovali o nich.
 • Mladá generace neměla pochopení pro vědecký realismus (neuspokojil je ani Masaryk – připadal jim suchý, otupující národní energii, nepochopil literaturu jako umění, které ničemu neslouží…).
 • Pro literaturu je příznačná značná členitost.
 • Střetává se zde tvorba tří literárních generací.
 • Kulturní situace byla ovlivněna nedávnými úspěchy české kultury – otevření Národního divadla, obnovení Univerzity, založení České akademie věd.
 • Rychlým tempem se rozvíjí česká nakladatelství – Ottův slovník naučný, Šimáček, Topič… Rozvoj českého časopisectví – Mladý svět, Čas, Rozhledy, Atheneum, Moderní revue, Lidové noviny… Překlady cizích literárních děl – Charles Baudelaire, Paul Verlaine, realismus (francouzský, ruský).

 • Mladá generace 90. let vstupuje do čes. literatury s touhou razit si vlastní cestu tvůrčího vývoje.
 • Nepřijímá pasivně dědictví svých předků, ale naopak ho podrobuje ostré kritice.
 • Odhodlali se k přehodnocování všeobecně uznávaných hodnot →1894 – v časopise Naše doba vyšel článek Josefa Svatopluka Machara k 20. výročí smrti Hálka, kde se o něm vyjadřuje nepříznivě a naopak vyzdvihuje dílo Jana Nerudy.  

 • Ještě významnějším programovým projevem byl Manifest Česká moderna, který byl otištěn roku 1895 v časopisu Rozhledy.
 • Zástupci generace zde vyslovili svou představu o poslání nového umění a jeho významu.
 • Ostře odmítli odkaz generace Vrchlického (přejímání cizích vzorů, pouze slovní vlastenectví).
 • Základní je pro ně rozvoj individuality, který je podle jejich názoru hlavní podmínkou vzniku nového umění.
 • Přehodnocování všeobecně uznávaných hodnot a zcela nový pohled na umění.
 
 • Manifest Česká moderna: staví se proti mladočeské politice a zastávají se práv dělnictva a žádají rovnoprávnost žen.
 • Program vytvořili: Josef Svatopluk Machar, František Xaver Šalda.
 • Program podepsali: F.V. Krejčí, O. Březina, V. Mrštík, A. Sova, J.K. Šlejhar
 • Manifest chtěl vyjádřit společný názor umělců, kteří byli ve svých uměleckých metodách značně odlišní.
 • Manifest ukázal, že generaci autorů 90. let chybí vnitřní soudržnost.
 • Řada podepsaných svůj podpis později odvolala.
 • Po rozpasu manifestu v české literatuře vykrystalizovalo několik uměleckých směrů - symbolismus, dekadence, realismus, naturalismus. 

1) Symbolismus
 
 • Nejvíce se uplatnil v díle Antonína Sovy a Otokara Březiny.
 • Dobovou vlnou symbolismu byl zasažen i mladý S.K. Neumann.
 
Antonín Sova (1864 – 1928)
 
 • Jeho otec byl venkovským učitelem.
 • Roku 1866 se rodina přestěhovala do blízkého Lukavce.
 • Otec byl prvním básníkovým učitelem i v oblasti umění, zejména hudby.
 • Citově však byl Sova vázán více k matce.
 • Její smrt roku 1879 a otcův nový sňatek patřily k intenzivním zážitkům, jež se později objevily v několika spisovatelových dílech.
 • Gymnázium Sova studoval nejprve v Pelhřimově, Táboře a od roku 1880 v Písku, kde v polovině 80. let maturoval.
 • Po maturitě odešel do Prahy studovat práva, ale zanedlouho musel pro nedostatek finančních prostředků studií zanechat a vrátit se domů.
 • S pomocí básníka A. Heyduka, s nímž se seznámil v Písku, a J. Vrchlického se roku 1886 uchytil v Ottově slovníku naučném.
 • V letech 1898–1920 byl ředitelem pražské městské knihovny.
 • Těžká, bolestná choroba (s největší pravděpodobností syfilis), která se u Sovy projevila již před světovou válkou, mu nakonec znemožnila volný pohyb.
 • Jeho dílo bylo ovlivněno realismem, symbolismem a impresionismem.
 • V pozdější době se soustředil na přírodní a subjektivní lyriku. Jeho přírodní lyrika je spojena s jihočeským krajem, jeho milostná poezie je psána písňovou formou.
 
Dílo:
 
1. období – inspirací mu byla jihočeská krajina
 
 • Realistické sloky (prvotina)
 • Květy intimních nálad (impresionistický obraz krajiny)
 • Soucit a vzdor (sílí společensko-kritický důraz)
 
2. období – symbolistické
 
 • Zlomená duše (vrcholí zde společenská kritika)
 • Vybouřené smutky (prostřednictvím symbolů zachycuje duševní stav)
 • Ještě jednou se vrátíme (nejvýznamnější projev symbolismu)
 

3. období – intimní lyrika

 • Lyrika lásky a života (milostná deziluze, manželské zklamání)
 • Zápasy a osudy
 • Žně

Otokar Březina  (1868 – 1929)
 
 • Vlastním jménem Václav Jebavý.
 • Po maturitě v roce 1887 se stal učitelem v Jinošově u Náměště nad Oslavou.
 • V tomto období začíná jeho osamělost a také korespondence s Annou Pammrovou, do jeho tvorby proniká pojem samoty.
 • Roku 1888 složil učitelské zkoušky a stal se učitelem v Nové Říši, kde učil až do r. 1901, poté až do r. 1925 učil v Jaroměřicích.
 • V Nové Říši se jeho samota prohlubuje, mnoho studuje v místní klášterní knihovně.
 • K osamělosti a pesimismu se přidává pocit vyděděnosti.
 • V roce 1919 se získal čestný doktorát Karlovy university a téhož roku se stal členem České Akademie.
 • Učitelství považoval za nutné zlo.
 • Roku 1928 získal Státní cenu za literaturu, a s ní spojených 100 000 korun - tuto částku věnoval Svatoboru.
 • Roku 1929 zemřel na vrozenou srdeční vadu.
 • Je pochován v Jaroměřicích nad Rokytnou.
 • Náhrobek vytvořil Březinův přítel, sochař František Bílek.
 • Zajímavostí je, že byl osmkrát (1916, 1917, 1918, 1920, 1921, 1925, 1928 a 1929) navržen na Nobelovu cenu za literaturu.
 
 • Bezprostředně po jeho smrti vyšla celá řada vzpomínkových knih, z nichž nejproslulejší je Mé svědectví o Otokaru Březinovi od jednoho z mála Březinových blízkých přátel, Jakuba Demla, která vyvolala skandál a celou řadu dalších polemických knih.
 • Březinu označil za antisemitu a malomešťáka, na Demlovu stranu se postavil pouze Karel Čapek, který potvrdil pravdivost textu.
 
Dílo:
 
 • 5 osobitých sbírek českého symbolismu. Základ jeho poezie je ve filozofii – Schopenhauer, Nietzsche.
 • Celkový ráz je melancholický, pesimistický.
 
 • Tajemné dálky (smrt obou jeho rodičů, bolest z osamělosti, úzkost z neznáma)
 • Svítání na západě (poezie víry, naděje)
 • Větry od pólů (abstraktní poezie)
 • Stavitelé chrámů (nová vlna pesimismu, samota, nedůvěra)
 • Ruce (naděje k postavení nového světa)

 


2) Dekadence
 
 • Byla k nám přenesena s určitým zpožděním.
 • Neměla takový ohlas jako v Evropě.
 • Česká literatura nemohla vzbuzovat pocity vyžilosti a estetického přesycení.
 • Česká dekadence tyto pocity spíše předstírala.
 • Šlo většinou o autostylizaci.
 
Karel Hlaváček (1874 – 1898)
 
 • Narodil se v Praze.
 • Vystudoval reálné gymnázium, nedokončil studium FF.
 • Zemřel ve 24 letech na tuberkulózu. 
 • Náladově lyrické verše, jednoduché, úsporné, ale hudební.
 • Patrný vliv Otokara Březiny.
 
Dílo:
 
 • Sokolské sonety (myšlenka sokolství, oslava pohybu)
 • Pozdě k ránu (vztah ke světu, zklamání a bolest)
 • Mstivá kantiléna (protispolečenský protest)

Jiří Karásek ze Lvovic (1871 – 1951)
 
 • Vlastním jménem Jiří Antonín Karásek.
 • Žil ve starém zámečku, nashromáždil velkou sbírku památek.
 • Zfalšoval svůj šlechtický původ.
 • Narozen v Praze na Smíchově.
 • Maturoval na gymnáziu, chtěl se stát knězem, ale rozmyslel si to.
 • Stal se úředníkem na poště, později ředitelem knihovny ministerstva pošt, ředitelem v poštovním muzeu.
 • Spolu s Arnoštem Procházkou vydával časopis Moderní revue.
 • Pro jeho poezii je typický odvrat od života, pocit marnosti, osamění a aristokratické povýšenosti.
 
Dílo:
 
 • Sodoma
 • Kniha aristokratická
 • Sexus necans 

3) Impresionismus
 
 • Zobrazuje „pravdu okamžiku“. Lyrická, nedějová díla.
 
Jiří Mahen (1882 – 1939)
 
 • Studoval filozofickou fakultu, obory čeština a němčina, avšak před závěrečnou zkouškou studia opustil.
 • Roku 1910 se přestěhoval do Brna, kde působil po zbytek života.
 • Byl redaktorem Lidových novin.
 • Působil jako dramatik Národního divadla Brno.
 • V současné době nese budova Národního divadla Brno na Malinovského náměstí jeho jméno.
 • Od roku 1921 byl knihovníkem, později pak od roku 1937 i ředitelem městské knihovny v Brně.
 • Knihovna, k jejímuž vybudování významnou měrou přispěl, nese od roku 1959 jeho jméno (Knihovna Jiřího Mahena v Brně).
 • Svůj život ukončil sebevraždou, čímž reagoval na okupaci.
 
 • Husa na provázku – soubor filmových povídek
 • Režisérův zápisník – poznámky pro divadelní režiséry
 • Jánošík, Mrtvé moře - dramata

Rudolf Těsnohlídek (1882 – 1928)
 
 • Jeho otec byl pohodný (likvidace zvířat).
 • Studoval v Čáslavi, odkud po čtyřech letech odešel do Hradce Králové.
 • Poté začal studovat na FF v Praze, ale studia nedokončil.
 • Po sebevraždě nemocné první manželky na svatební cestě v Norsku, se odstěhoval do Brna.
 • V roce 1914 se přestěhoval do Bílovic nad Svitavou, kde bydlel osm let.
 • V Bílovicích nad Svitavou došlo k události, která se stala inspirací pro založení tradice vánočních Stromů republiky se sbírkou na pomoc dětem bez domova.
 • S přáteli nalezli 22. prosince 1919 v bílovickém lese prochladlé sedmnáctiměsíční děvčátko, Lidušku.
 • Poprvé byl vánoční strom republiky rozsvícen roku 1924 na brněnském náměstí Svobody a tato tradice se postupně rozšířila i do ostatních měst.
 • Tyto sbírky přispěly k tomu, že byl v Brně-Žabovřeskách otevřen dětský domov Dagmar pro opuštěné děti.
 
 • Liška Bystrouška – Příběh napsal k obrázkům, zkomponoval Leoš Janáček.

Růžena Svobodová (1868 – 1920)
 
 • Narodila se v Mikulovicích u Znojma, kde byl otec správcem klášterního panství.
 • Rodina se přestěhovala do Prahy a ona vyrůstala v klášteře na Strahově.
 • Otcova předčasná smrt, když Růženě bylo teprve dvanáct, proměnila celou situaci rodiny.
 • Růžena vychodila Vyšší dívčí školu a stala se domácí učitelkou.
 • Provdala se za básníka F. X. Svobodu v naději, že získá společenskou nezávislost.
 • Měla svůj salon, který navštěvoval Antonín Sova, Vilém Mrštík, F. X. Šalda…
 • Sblížení se Šaldou se proměnilo v milostný vztah.  
 • V průběhu první světové války působila v národním svépomocném sdružení České srdce jako vedoucí Dětského odboru.
 
 • Černí myslivci
 • Marné lásky

 


4) Moderní realismus
 
Josef Svatopluk Machar (1864 – 1942)
 
 • Narozen v Kolíně v rodině mlynáře.
 • Studoval v Praze, pracoval 30 let ve Vídni jako úředník. 1893 – odsouzen jako člen Omladiny do vězení.
 • Zasílal fejetony do časopisu Čas.
 • Spory s Masarykem.
 • Navržen na Nobelovu cenu za literaturu. 
 
Dílo:
 
 • Confiteor (lyrický deník)
 • Čtyři knihy sonetů (dle ročních období)
 • Tristium Vindobona (žalozpěvy z Vídně, konkrétní politická lyrika, stesk po domově)
 • Zde by měly kvést růže (epika, osudy žen, žena – pasivní bytost obdařena hlubokým citem)
 • Magdaléna (veršovaný román, kritika maloměšťácké morálky)

František Xaver Šalda (1867 – 1937)
 
 • Narozen v Liberci.
 • V Praze vystudoval gymnázium, právnickou fakultu nedokončil.
 • Publikoval v různých časopisech.
 • Přednášel na univerzitě dějiny moderních světových literatur.
 • Náš nejvýznamnější literární kritik!
 • Měl talent rozpoznat dobré autory, nebál se kritizovat už uznávané autory.
 • Přecenil pouze Růženu Svobodovou, se kterou měl poměr.  
 
Dílo:
 
 • Boje o zítřek (zde vyložil své názory na umění, umění má vycházet ze života, obohacovat život nejen jedince, hloubka a opravdovost uměleckého prožitku)
 • Duše a dílo (důraz na výraznou tvůrčí individualitu, vnitřní pravdivost díla i jeho tvůrce)
 
 • Šalda je tvůrcem moderní kritiky. Vydával časopis Šaldův zápisník.

5) Katolická moderna
 
 • Moderní básníci, kteří se přiřadili ke generaci 90. let.
 • Generace sdružená kolem časopisu Nový život.
 • Založil jej Karel Dostál – Lutinov a řídil jej spolu s Sigismundem Bouškou a Xaverem Dvořákem.
 • Tito tři tvořili Katolickou modernu, byli to básníci-kněží.
 • Jejich literární program si kladl za cíl psát poezii plnou moderního křesťanství.
 • Velký vliv na ně mělo dílo Otokara Březiny.
 • Sborník – Pod jedním praporem.
 
Jakub Deml (1888 – 1961)
 
 • Katolický kněz stojící mimo skupinu Katolická modena – kritizoval je. Narozen v Tasově u Třebíče, vystudoval kněžský seminář, měl však trvalé neshody s církví, z níž byl roku 1912 vyloučen.
 • Žil v Praze a živil se jako spisovatel.
 • Později žil znovu v Tasově.
 
Dílo:
 
 • Moji přátelé (oslovuje zde květiny, stromy, zvířata…)
 • Šlépěje (životopisné vzpomínky, náboženské úvahy)
 • Mé svědectví o Otokaru Březinovi (první negativní ostrá kritika díla Březiny, vzbudila obrovský rozruch → Deml se stáhl do ústraní a nekomunikoval s veřejností, dokonce soudně vyšetřován, ale osvobozen)
 • Zapomenuté světlo (autobiografický román)