Moderní umělecké směry v literatuře v 1. pol. 20. století

Teorie


1) Futurismus (futurus = budoucí)
 
 • Charakteristické je odmítání všech dosavadních kulturních a uměleckých hodnot.
 • Jeho cílem bylo ukázat moderní uspěchanou a rušnou dobu, kterou nekritizovali, ale která se jim líbila.
 • Častým námětem byla technika.
 • Futurismus byl velice nacionální, schvaloval válku, kterou považoval za jediný možný způsob, jak očistit svět od jeho nešvarů (tj. všeho starého).
 • Tento směr byl populární především v Itálii a Rusku.
 • Později obdivoval fašismus a totalitní režimy.
 • 1909Filippo Thomasso Marinetti vydal futuristický manifest.
 • V tomto manifestu shrnul program futurismu do několika základních bodů: krása neklidu, rychlosti a boje, poezie odvahy a revolty.
 • Futurismus se spojil s kubismem → kubofuturismus.
 • V Rusku – Vladimir Majakovskij – futurismus se spojil s komunismem → komfut (komunistický futurismus).
 • V současnosti se futurismus projevuje pouze ve sci-fi literatuře v tzv. cyberpunku (čipování lidí, postapokalyptický svět, IT inteligence…)

2) Kubismus (cubus = krychle)
 
 • Rozložení reality na nejmenší prvky (krychle).
 • Projevil se ve výtvarném umění (Picasso), ale v literatuře jen velmi málo.
 • Vzniklo pouze málo děl – Guillaume Apollinaire (díla: Kaligramy, Alkoholy).
 • Básně mívají i grafickou podobu, jsou psány do různých tvarů.

3) Dadaismus (dada = houpací koníček)
 
 • Vznikl po válce ve Švýcarsku, potřeba se oprostit od hrůz války.
 • Byl prostředkem jak vyjádřit zmatek a strach z války, zároveň však toto hnutí nehledalo žádná východiska (východiskem byl nesmysl), a tak dada sklouzla až k nihilismu.
 • Pro jeho díla je charakteristická úmyslná nerozumnost a odmítnutí převažujících standardů umění, propagovali totální anarchii v životě i v kultuře, absolutní svobodu tvorby a umění zbavené sociální funkce.
 • Náhodná slova, náhodné pořadí, hra se slovy, slova zbavená významu.
 • 1916 – v Curychu byl založen kabaret Voltaire, později se centrem dadaismu stala Paříž
 • Zakladatelem dadaismu je Tristan Tzara.

 


4) Surrealismus (nadrealismus)
 
 • Usiluje o osvobození mysli, zdůrazňuje podvědomí.
 • Snaží se o zachycení snů, představ, pocitů a myšlenek.
 • Počátky surrealismu navazovaly na dadaismus, surrealismus má širší rozsah.
 • Stejně jako Dada byl negativní odpovědí na první světovou válku, ale surrealismus měl pozitivnější názor - svět může být změněn a transformován do místa lásky, svobody, a poezie.
 • Jedná o rozumem nekontrolovatelný proud asociací - při tvorbě měl být umělec ponořen sám do sebe a bez jakékoli rozumové kontroly, či záměru zaznamenávat stavy své duše.
 • Toto své nitro a své sny zkoumali i pod vlivem drog a uměle u sebe navozovali stavy porušení psychické rovnováhy.
 • Název surrealismus byl poprvé použit v Apollinairově dramatu.
 • 1924 André Breton a Phillipe SoupaultSurrealistický manifest.
 • Časopis Surrealistická revoluce → když se surrealismus sblížil s komunismem, přejmenoval se na Surrealismus ve službách revoluce.

5) Expresionismus (exprese = výraz)
 
 • Především německý umělecký směr.
 • Odmítl umění zobrazující skutečnost.
 • Jeho hlavním cílem je vyjádřit vlastní prožitky a vlastní pocity bez ohledu na jakékoli konvence.
 • Pro zvýšení efektu prožitku často dochází k deformaci reality.

6) Autoři stojící mimo směry
 
 
Virginia Woolfová (1882 – 1941)
 
 • Rozená Stephenová. Narozena v Londýně.
 • Již v mládí měla psychické problémy kvůli incestnímu obtěžování od svého bratra Geralda, Virginia mlčela o svém traumatu a začala nenávidět svou existenci.
 • Virginia vše psala do deníků, které si vedla už od dětství.
 • V roce 1906 zemřel bratr Toby, jediný bratr, se kterým si rozuměla, Virginia se znovu psychicky zhroutila a poprvé se také pokusila o sebevraždu.
 • Odstěhovala se do Bloomsbury, psala, navazovala vztahy se ženami.
 • Vdala se, její manžel ji miloval, byl trpělivý, podporoval ji v psaní.
 • Přesto byla stále častěji hospitalizována v psychiatrických léčebnách. 
 • Za 2. světové války byli s manželem v nacistickém odboji (manžel byl Žid), bála se, co s nimi bude po válce, až Hitler vyhraje → Spáchala sebevraždu utopením v řece poblíž svého domu.
 • Obdivovala ženskou literaturu – Emily Brontëovou a Jane Austenovou.
 
 • Paní Dallowayová – jeden den v životě jedné ženy
 • Jákobův pokoj – inspirováno životem bratra Tobyho
 • K majáku
 • Vlny

Anna Andrejevna Achmatovová (1889 – 1966)
 
 • Rozená Gorenková.
 • Narodila se do dobře situované rodiny.
 • Studovala v ruském Petrohradě.
 • Byla členkou básnické skupiny Cech básníků.
 • Byla manželkou Nikolaje Stěpanoviče Gumiljova, v roce 1912 se jim narodil syn Lev Nikolajevič Gumiljov, pozdější ruský vědec – historik a etnolog.
 • Po Říjnové revoluci začala být pronásledována a cenzura zakazovala vydávat její díla.
 • Stalinský režim odsoudil jejího manžela k smrti za velezradu a jejího syna k těžkému žaláři.
 • Následoval úplný zákaz psaní.
 
 • Bílé hejno
 • Rekviem

Marcel Proust (1871 – 1922)
 
 • Francouzský spisovatel.
 • Narozen do bohaté rodiny, trpěl astmatem.
 
 • Hledání ztraceného času  
 • 7 dílů, dokončil 4 díly, 3 díly vyšly po jeho smrti.
 • Toto dílo psal mnoho let, neustále do něj zasahoval.
 • Nikdo mu ho nechtěl vydat, tak 1. díl vydal vlastním nákladem.
 • Jedno z nejsložitějších děl v dějinách.
 • Obtížný jazyk, rozsáhlé popisy, neuspořádaný děj.

James Joyce (1882 – 1941)
 
 • Irský spisovatel.
 • Narozen v Dublinu.
 • Většinu života prožil mimo Irsko, hodně cestoval a žil různě po Evropě.
 
 • Odysseus
 • Inspirace Homérem, 3 části, nesmírně bohatý jazyk.
 • Děj se odehrává během 1 dne.
 • Složité, těžce čitelné dílo.