Moderní umělecké směry ve světové literatuře na přelomu 19. a 20. století

Teorie


Společensko – historická situace:
 
 • Konec 19. století je ve znamení velkých změn.
 • Rychlé životní tempo a růst sociálních problémů vytvářejí společenské klima plné pesimismu a beznaděje. Každodenní život je vystaven ostré kritice.
 • Období je spojováno s nejistotou, neklidem, často se mluví o krizi kultury.
 • Společenská situace se odrazila i v literatuře, a to hlavně rozmanitostí stylů, směrů a žánrů.

Umělecké směry
 
 • Jejich hlavním rysem je individualismus, požadavek absolutní osobní svobody tvorby i života, popírání umělecké tradice, někdy až anarchismus.
 
1) Impresionismus 
 
 • Směr, který původně označoval výtvarnou orientaci skupiny mladých malířů.
 • Název je odvozen od obrazu Clauda Moneta – Imprese vycházejícího slunce.
 • V literatuře jde o zachycení okamžitého, neopakovatelného smyslového vjemu, dojmu, nálady, mozaiky barev, krajiny v proměnách.
 • Autoři se snaží oslovit čtenářovy smysly.
 • Dochází k lyrizaci prózy i dramatu (oslabena role příběhu, děje).
 
 • Představitelé: P. Verlaine, F. Šrámek, V. Mrštík, K. Hlaváček, A. Sova.

2) Symbolismus 
 
 • Vzniká v opozici vůči „smyslově povrchnímu“ impresionismu a „popisnému“ naturalismu.
 • Základním uměleckým prostředkem se stává nepřímé pojmenování pomocí symbolu, náznaku, obraznosti.
 • Vychází z vnitřního světa tvůrce, z jeho přání, snů.
 • Prosazuje se zejména v poezii, která je velmi podmanivá a působivá, často se vyznačuje snahou po dokonalosti.
 • Využívá hudebnosti veršů.
 
 • Představitelé: P. Verlaine, E. A. Poe, Ch. Baudelaire, R. M. Rilke, J. A. Rimbaud, K.Hlaváček, O. Březina, A. Sova.

3) Dekadence 
 
 • Literatura vyjadřuje pohrdání společností, měšťanskou morálkou a kulturou, provokativně používá tabuizovaná témata – erotika, morbidita, neuctivý vztah k Bohu, oslava Satana, kult smrti, opovržení životem, únik z reálného světa ke snům.
 • Autoři často usilují o čisté umění, které by vedlo k další umělecké činnosti.
 
 • Představitelé: Ch. Baudelaire, O. Wilde, J. Karásek ze Lvovic, K. Hlaváček.

4) Expresionismus
 
 • Německý umělecký směr.
 • Vznikl jako protiklad impresionismu a naturalismu tzn. odmítl umění zobrazující skutečnost i umění snažící zprostředkovat skutečnost pomocí dojmů.
 • Jeho hlavním cílem je vyjádřit vlastní prožitky a vlastní pocity bez ohledu na jakékoli konvence.
 • Pro zvýšení efektu prožitku často dochází k deformaci reality.
 
 • Představitelé: F. Kafka, bratři Čapkové, V. Vančura, L. Blatný.

5) Civilismus 
 
 • Obdiv k technice, modernímu způsobu života, přírody, lidské práce, vědy.
 • Využívá nových forem – volné členění textu, prozaizace poezie – volný verš (není ustálen počet slabik ani přízvuk).
 
 • Představitelé: W. Whitman, S. K. Neumann.

 


6) Prokletí básníci
 
 • Nepochopeni dobovou kritikou a čtenáři.
 • Odmítali či zesměšňovali dobově platně mravní a náboženské hodnoty a normy.
 • Vedli provokativní bohémský život a snili o ideální a čisté tvorbě.
 
 • Představitelé: P. Verlaine, Ch. Baudelaire, J. A. Rimbaud.
 
 
Charles Baudelaire (1821 - 1867)
 
 • Zakladatel symbolismu.
 • Nesouhlasil s druhým manželstvím své matky, odmítá měšťáckou společnost, vedl bohémský život (alkohol, drogy, milenka tmavé pleti).
 • Živil se jako kritik a překladatel.
 
 • Květy zla
 • Hledá krásu v ošklivosti, zobrazil rozpolcenost člověka, ve kterém neustále zápasí dobro a zlo, provokuje svou otevřeností, zamýšlí se nad smyslem umění a společenským postavením umělce.
 • Sbírka vyniká bohatou obrazotvorností, fantazií, smyslovostí, citlivostí, využívá formy sonetu.
 • Po vydání byl autor a dva nakladatelé odsouzeni k pokutě za urážku veřejné mravnosti a náboženství.
 • Autor musel 6 básní vyřadit.
 • Báseň Zdechlinazdechlina je symbol koloběhu života, vše je v mládí krásné, ale jednou vše končí, každý umírá a ve svém okolí budí mrtvoly odpor, ale zároveň jsou líhní nového života.
 
 • Baudelaire se vymkl všem konvencím a nevyhýbal se ani zobrazování zla, ošklivosti a abnormality, čímž se zařadil mezi významné básníky dekadence.
 • Častým námětem jeho básní bylo velkoměsto, jež pro něho mělo zvláštní, i když pomíjivou a morbidní krásu.
 • Pro svou zásadní opozici k běžným životním konvencím byl Baudelaire zbaven svéprávnosti a dožil v neustálém materiálním nedostatku.

Paul Verlaine (1844 - 1896)
 
 • Pod vlivem svého mladého přítele Rimbauda opustil úřednické místo a rodinu, pod jeho vlivem propadl alkoholu, vedl bohémský život.
 • Za postřelení Rimbauda byl na 2 roky uvězněn. Po návratu z vězení našel víru v Boha, dožil v Anglii jako učitel.
 
 • Básnické umění – programová báseň, v níž zformoval principy symbolismu (náznakovost, hudebnost).
 • Saturnské básně – pocity beznaděje, inspirace přírodou, zvukomalebnost.

Jean Artur Rimbaud (1854 - 1891)
 
 • Geniální dítě. Měl časté spory s matkou, které vedly k jeho útěkům.
 • V Paříži se setkává s Verlainem, kterého okouzlil a ovlivnil další jeho život.
 • Spolu uprchli do Belgie, kde jej Verlaine postřelil.
 • Poté se toulá Evropou, obchoduje se zbraněmi.
 • Propadl alkoholu a drogám.
 • Básnicky tvořil mezi 15. – 19. rokem života.
 • Jeho tvorba je plná obraznosti, metafor, zvuků a barev, touhy po neobyčejnosti, je postavena na osobních zážitcích, snech a fantazii. Jeho básně vycházely časopisecky.
 
 • Iluminace – básnická sbírka, kterou vydal po autorově smrti P. Verlaine.
 • Básně Opilý koráb – snová báseň, symbolický obraz básníka a jeho tvorby, Samohlásky – jednotlivé hlásky jsou spojeny se zvuky, Spáč v úvalu – protiválečná báseň, zdánlivě spokojený a usmívající voják je mrtvý.
 
 • Má bohéma

Oscar Wilde (1854 - 1900)
 
 • Z prestižní rodiny (otec chirurg, matka spisovatelka), vysoké vzdělání, bohatě se oženil, 2 synové, po uvěznění za homosexualitu manželka změnila sobě i dětem jméno a rozvedla se s ním.
 • Mistr společenské konverzace, poutal pozornost svým stylem oblékání i chováním, za své výstřední milostné vztahy byl odsouzen na 2 roky do vězení.
 • Po návratu odjel do Francie, zemřel v bídě a zcela zapomenut.
 
 • Obraz Doriana Graye 
 • Jediný román.
 • Příběh mladíka, kterému se vyplní přání a začne za něj stárnout jeho portrét, do kterého se odráží i jeho zlá a krutá povaha.
 • Má obavy z odhalení tajemství svého portrétu, který se rozhodne zničit a tím zabíjí sám sebe.
 • Zachytil vývoj nitra, duše.
 • Úvahy o smyslu života a morálce.
 
 • Ideální manžel
 • Jak je důležité míti Filipa – komedie postavené na konverzační a situační komice.
 • Lady Fuckingham – pod pseudonymem Sebastian Melmoth, velmi kontroverzní,nalezeno na půdě kostela.
 • Pravděpodobně Wildova prvotina, inspirována deníkem jeho matky.

Alfred Jarry (1873 - 1907)
 
 • Francouz. Představitel symbolismu.
 • Žil bohémským životem plným výstředností, výtržností a mystifikace.
 • Autor divadelních her, považován za předchůdce absurdního dramatu
 • Životní heslo carpe diem (užívej dne).
 
 • Král Ubu – původní název Poláci, vznikl celý „ubuovský“ cyklus plný černého humoru, karikatura omezenosti a hamižné tuposti otce Ubu, který svrhne polského krále a poté zavede v zemi nesmyslnou hrůzovládu.