Příslovce

Teorie

Co musíte znát?


  • Příslovce vyjadřují různé okolnosti děje (šel pomalu) nebo vlastnosti (velmi chytrý), jsou to slova neohebná.
  • Většina příslovcí se tvoří z přídavných jmen příponami (radostný - radostně, rychlý - rychle, český - česky).
  • Vznikla také ustrnutím prostého pádu (kolem) nebo spojením předložky a jména (nahoru, dodnes, nakonec, zpaměti).
  • Ve větě mají příslovce zpravidla platnost příslovečného určení (učil se rychle - Puz; přišel ráno - Puč; odešel tam - Pum) nebo přívlastku neshodného (doprava letecky).

Druhy příslovcí
 

Druhy příslovcí


 

 Příslovečné spřežky

  • Spojením předložky s jiným slovem vzniknou tzv. příslovečné spřežky, které se píší dohromady (na hoře nahoře, do hromady → dohromady, při tom → přitom).
  • Vznikly spojením předložky s podstatným jménem (hora → nahoru), přídavným jménem (daleký → zdaleka), zájmenem (ten → přitom), příslovcem (dnes → dodnes).
 
  • Je zapotřebí dávat pozor na rozlišení spojení předložky s podstatným jménem od příslovečné spřežky (Sejdeme se na hoře Říp. X V chatce spal nahoře. Hodil to do hromady kamení. X Spojíme se dohromady.).
  • Někdy můžeme psát obojím způsobem (z počátku i zpočátku, z daleka i zdaleka, z jara i zjara, po každé i pokaždé...).

 


 Zájmenná příslovce

  • Vznikla ze zájmen.
  • Např. kde, kudy, kam, zde, odkdy, tehdy, potom, jak, tak..