Renesance a humanismus v Čechách

Teorie

Co musíte znát?

 • Humanismus začal pronikat do českých zemí z evropských kultur v polovině 15. století.
 • Humanismus se k nám dostal již za vlády Karla IV., ale jeho vývoj byl tehdy přerušen husitskými válkami; vrátil se tedy později a to za vlády Jiřího z Poděbrad.

 • Nástup Habsburků na český trůn (1526).
 • V r. 1526 v důsledku bitvy u Moháče se české země opět ocitly na prahu panovnické krize, protože Ludvík Jagellonský neznámo kde umírá.
 • Za jeho nástupce byl tedy zvolen Ferdinand I. Habsburský – byl zdatným, inteligentním a obratným panovníkem.
 • Jako bratr císaře Karla V. se stává jeho nástupcem a usedá na císařský stolec.
 • V době nástupu na český trůn se mu plní přání mnoha panovnických rodů.
 • Tím, že získá české království, se stává vedoucím činitelem středoevropským – králem rakouským, uherským, českým, chorvatským a ve svých rukou integruje nemalou dobovou moc.
 • Ferdinand I. začal po svém nástupu budovat novou zeměsprávu, nové instituce – je založena tajná rada, tajná válečná rada a současně i dvorská kancelář, dvorská komora a některé další.

 • České úřednictvo, hlavně to vysoké, které se stalo nositelem administrativních opatření, je rekrutováno hl. z vyšší šlechty a z lidí, o nichž se Ferdinand domníval, že jsou mu oddáni.
 • Největším ekonomickým problémem byly finance, které nestačily, a proto se zvyšují daně
 • Největším ideovým problémem bylo náboženství: Ferdinand I. byl katolík a chtěl, aby české země byli také katolické, ovšem zde vládlo spíše reformní náboženství husitské.
 • 19 let nechtějí čeští stavové přistoupit na to, aby se český trůn stal dědičným v rámci habsburského rodu.
 • Ferdinand I. o to usiloval i z hlediska svého syna Maxmiliána.
 • Až v r. 1545 dali Češi souhlas, že napříště bude český trůn královský pro Habsburky dědičný.

Znaky české renesance a humanismu:

 • Snaha o rozšíření humanistické vzdělanosti.
 • Vyrovnání se kultuře evropských zemí.
 • Převaha naučného charakteru knih.
 • Vliv latiny na rozkvět spisovné češtiny.
 • Stoupá význam knihtisku.
 • Literatura pro měšťanstvo je zaměřena na životní praxi.

A) Latinská tvorba

 
Jan z Rabštejna (1437-1473)
 
 • Byl kněz a diplomat, obhájce Jiřího z Poděbrad i v době, kdy katolické panstvo vypovědělo Jiřímu poslušnost.
 • Vystudoval církevní právo v Itálii.
 • Za své služby byl povýšen do panského stavu; roku 1468 se účastnil Jiříkova poselstva k papeži Pavlu II..
 • Jan z Rabštejna bývá považován za prvního českého humanistu, který svým dílem vytvořil podmínky pro latinský humanismus v českých zemích.

 • Dialogus - Psáno formou dopisu adresovaného italskému právníkovi. Autorův fiktivní rozhovor se třemi šlechtici, různých politických názorů na stát. Autor dává za pravdu tomu, který hledá cestu ke smíru a hájí zájem státu. Jan z Rabštejna zda vyjadřuje své politické přesvědčení.


Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic (1461-1510)

 • Humanistický básník a prozaik, působil jako probošt na Vyšehradě.
 • Příslušník panského rodu, dvořan krále Vladislava II. Jagellonského.
 • Po neúspěšných pokusech o církevní kariéru, se roku 1503 uchýlil na svůj hrad Hasištejn, kde založil knihovnu, která patřila k největším a nejlepším nejen v Česku, ale i v celé Evropě, obsahovala skoro 800 svazků.
 • Psal výhradně latinsky, protože češtinu považoval za barbarský jazyk.

 • Žaloba k sv. Václavu na mravy Čechů - vytýká šlechtě její způsob života.
 • Traktát o lidské ubohosti - rozebírá negativní vlastnosti lidí.

 

Jan Campanus Vodňanský (1572-1622)

 • Též Jan z Vodňan nebo pouze Campanus.
 • Český spisovatel a rektor pražské univerzity.
 • Byl zastánce kalicha, ale roku 1622 se veřejně zřekl víry a přestoupil ke katolictví, tato snaha zachránit si místo na univerzitě byla jeho okolím velmi odsuzována.
 • Osudy Jana Campana Vodňanského ztvárnil v románu Mistr Kampanus spisovatel Zikmund Winter.
 • Jeho básně se vyznačovaly především formální dokonalostí a Campanus byl uznávaný nejen v Čechách, ale i v celé Evropě.
 • Psal většinou latinsky, někdy řecky nebo česky.
 
 • Posvátné ódy - přebásnění Davidových žalmů (Starý zákon) do latiny.
 • Cechias - zveršované české dějiny.
 • Břetislav a Jitka - drama, zkoušení této hry bylo zakázáno, protože zpracovávalo téma, které údajně hanilo dobrou pověst českých knížat (česky).
 • Elegie o strachu
 • Prosba o mír

 


B) Česká tvorba

Viktorin Kornel ze Všehrd (1430-1520)

 • Spisovatel, právník, univerzitní mistr, děkan pražské university.
 • Pocházel od Chrudimi.
 • Původem byl měšťan, ale byl povýšen do šlechtického stavu; formuloval program českého humanismu.
 • Roku 1487 univerzitu opustil a přijal místo úředníka u zemských desek, zde studoval české právo.
 • Stal se váženou osobností, i jako právník byl velmi známý.
 • Roku 1493 stal se místopísařem zemských desek, čímž se dostal do vedení tohoto úřadu.
 • Začal překládat antické texty, ale těžiště jeho práce tkví v v právnickém díle Knihy devatery: O právěch, o súdach i dskách země české, k němuž čerpal především ze Zemských desek.
 • Toto se mu stalo osudným, neboť jakmile šlechta zjistila, že Kornel chce zapsat a zveřejnit některé nálezy ze Zemských desek, o jejichž zrušení šlechta usilovala, tak přiměla krále Vladislava Jagellonského k odvolání Kornela z vedení Zemských desek a roku 1497 byl tohoto úřadu zbaven.
 • Kornel však již měl dostatek materiálů a svou knihu dokončil o dva roky později.
 • Zemřel v Praze v roce 1520 na mor

 • Knihy devatery: O právěch, o súdach i dskách země české – právnické dílo, je zde rozebírán zápas šlechty s měšťany – autor se staví na stranu měšťanů.
 • Dílo bylo dokončeno roku 1499, o rok později (1500) vyšlo Vladislavské nařízení, které podpořilo šlechtu.
 • Po vydání tohoto nařízení odešel Viktorin Kornel ze Všehrd z politiky.
 • Autor se snažil dosáhnout jazykové dokonalosti.

 

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (1564-1621)

 • Spisovatel, český šlechtic, válečník, diplomat, cestovatel a hudebník.
 • Pocházel z nižší šlechty, v roce 1576 se stal pážetem na dvoře Ferdinanda Tyrolského v Innsbrucku, kde získal svého rozsáhlé vzdělání.
 • Naučil se sedm jazyků, zeměpis, historii a dostal vzdělání v hudbě a výtvarných uměních; působil v armádě, se kterou se účastnil válek proti Turkům.
 • Roku 1598 odjel se švagrem Heřmanem Černínem z Chudenic na svoji cestu do Středomoří, Palestiny a Egypta.
 • Během své cesty navštívil Benátky, kde si nechal i se svým o 12 let mladším přítelem ušít poutnické roucho, následně se vydávají lodí do Svaté země.
 • Cestou prvně v životě spatřil moře a zažil mořskou nemoc, následně procestoval Svatou zemi, kde přijal rytířský titul.
 • Plavil se proti proudu Nilu v Egyptě do města Káhira a následně ještě níže, kde byl přepaden Araby.
 • Od roku 1599 pracoval u dvora Rudolfa II. a stejného roku mu umírají i obě jeho děti.
 • Při stolování údajně zachránil život císaři, který se dávil jídlem, když mu uštědřil ránu do zad.
 • V roce 1601 se Kryštof stává dvorským radou a císařovým komorníkem.
 • Na jeho dvoře zažívá Kryštof nejlepší léta svého života a zde také dopisuje svůj cestopis, který ilustruje vlastními kresbami.
 • Po smrti Rudolfa II. odešel Kryštof od dvora Matyáše do ústraní na hrad Pecka. Roku 1618 přešel z katolicismu na protestantství.
 • Aktivně se účastnil povstání českých stavů, působil jako velitel dělostřelectva Thurnovy armády, kterému byl svěřen úkol napadnout Vídeň.
 • Kryštof úkol přijal a neúspěšně vedl patnáctitisícovou armádu na Vídeň.
 • Podařilo se mu s deseti děly ostřelovat samotný císařský palác.
 • Kryštof Harant byl zadržen na svém hradě Pecka a vydán do rukou císařských příznivců.
 • Jeho spoluúčast na stavovském povstání se mu stala osudným, když byl následně jako vzbouřenec popraven na Staroměstském náměstí.
 
 • Putování aneb cesta z Království českého do Benátek a odtud po moři do země Svaté, země judské a dále do Egypta

 

Václav Hájek z Libočan (konec 15. stol - 1533)

 • Český kronikář, spisovatel a nejprve utrakvistický farář, později katolický kněz.
 • Byl společensky velmi obratný, díky svým známostem se domohl mnoha církevních funkcí, kterých zastával i několik najednou, po celý život jej však provázely soudní spory, v nichž byl obviňován z různých zpronevěr, neplnění si povinností vyplývající z jeho funkce atd.
 
 • Kronika česká 
 • Tato kronika není příliš spolehlivá.
 • Je poutavá a dramatická, Hájek však obětoval čtivosti faktickou přesnost, což je škoda zvláště proto, že měl exkluzívní přístup k Deskám zemským, tehdejšímu zemskému archívu, který nedlouho po napsání jeho kroniky lehl popelem.
 • Byla napsána na objednávku české šlechty.
 • Zpracovává národní dějiny od Bójů a Marobuda přes praotce Čecha až po nástup Habsburků.

 

Mikuláš Dačický z Heslova (1555-1626)

 • Český spisovatel a šlechtic.
 • Vedl velmi bouřlivý život a i přes velké dědictví měl koncem života nedostatek peněz.
 • Několikrát byl souzen za rvačky - v opilosti dokonce zabil (v souboji) Novohradského z Kolovrat.
 • I přes bouřlivý život navázal na rodovou kroniku svého otce a ve své kronice podal velmi přesný obraz soudobé společnosti
 • Jeho život se stal inspirací pro mnohé další pozdější umělce.
 • Stal se hlavní postavou her Zvíkovský rarášek a Paní mincmistrová Ladislava Stroupežnického, filmu Cech panen kutnohorských Otakara Vávry.

 • Paměti

 
Hynek z Poděbrad (1452-1492)

 • Český diplomat, spisovatel, syn krále Jiřího z Poděbrad.
 • Byl autorem, který vnesl do literatury prvky renesance.
 • Přeložil 11 novel z Dekameronu a přidal k nim jednu novelu vlastní.
 • Psal především zábavnou prózu, pro své překlady si vybral vesměs témata erotická.
 • V jeho tvorbě se prolínají středověké a renesanční prvky.
 • Nemalý význam má také to, že Hynek psal česky, přičemž jazykem humanistů byla latina.
 • Jeho tvorba se dochovala v Neuberském sborníku, jehož vznik klademe do poslední desetiny 15. století.
 • Sborník byl značně poškozen, některé listy vytrhány.
 • Zajímal se o alchymii. Je mu věnována část expozice v Muzeu alchymie v Kutné Hoře.

 • Próza - O štěstí; Ctnost, Rytíř a Moudrost
 • Poezie - O ženitbě; Boj Štěstí s neštěstím; Veršové o milovníku; Májový sen; Stesk na ženitbu

 Jan Blahoslav (1523-1571)

 • Český humanistický spisovatel, teolog, historik a biskup Jednoty bratrské.
 • Pocházel z velmi bohaté bratrské měšťanské rodiny z Přerova.
 • Jako biskup žil většinou v Ivančicích, kde se věnoval svým církevním povinnostem a mimo jiné vedl bratrský archiv, a kde je též pohřben.
 • Blahoslava lze považovat za předchůdce J. A. Komenského. Zejména jeho Gramatika česká patří k nejvýznamnějším dílům naší země v 16. století.

 • Musica, tj. knížka zpěvákům náležité zprávy v sobě obsahující 
 • Hudební trilogie, psána česky.
 • Měla nahradit latinské spisy o hudební teorii.
 • Druhé dva svazky jsou určeny zpěvákům a skladatelům.
 • Dílo bylo psáno během pobytu v Olomouci
 
 • Šamotulský kancionál 
 • Sborník sebraných i původních náboženských písní.
 
 • Nový zákon vnově do češtiny přeložený 
 • Stěžejní Blahoslavovo překladatelské dílo.
 • Jeho překlad Nového zákona z řečtiny se stal později součástí Bible kralické.
 
 • Filipika proti misomusům 
 • Obrana proti nepřátelům vzdělanosti.
 • Tímto spisem se pokoušel zapojit Jednotu bratrskou do společenského dění a vytrhnout ji z její dobrovolné izolace, zastávané mimo jiné biskupem Janem Augustou.
 • Vzdělání a znalosti vůbec považuje Blahoslav za cestu k lepšímu životu, které pomáhají vyhnout se hříchům.
 • Jan Augusta účelově užíval myšlenky Lukáše Pražského o tom, že „nic nepsal, čehož by v Jednotě nevzal etc.”
 • Blahoslav v díle odmítá a vyvrací názory Augustovy a ostatních misomusů ("nepřátel Múz, vzdělání a umění") a dokazuje význam vzdělání pro Jednotu bratrskou.
 
 • Gramatika česká 
 • Velmi rozsáhlá kniha, vlastně opis starší gramatiky češtiny od Beneše Optáta a Václava Filomatesa, bohatě doplněná Blahoslavem.
 • Původně to snad měla být učebnice pro bratrské vysoké školy.
 • Je zaměřena především na sloh.
 • Obsahuje též stati o nářečích a vlastivědné poznatky o Blahoslavově rodišti.

 

Jiří Melantrich z Aventina (1511-1580)

 • Významný český renesanční tiskař a nakladatel.
 • Ze své tiskárny postupně vybudoval velký tiskařský a nakladatelský podnik evropského významu.
 • Základem jeho ediční činnosti se stala bible, kterou vydal zřejmě čtyřikrát či pětkrát.
 • Po roce 1576 začal spolupracovat s Danielem Adamem z Veleslavína, který také tiskařský podnik po Melantrichově smrti převzal a dále provozoval.

 

Daniel Adam z Veleslavína (1546-1599)

 • Český nakladatel, spisovatel, organizátor literární činnosti a humanista.
 • Svou činností velmi ovlivnil českou literaturu, proto období, kdy působil, nazýváme dobu veleslavínskou.
 • Vystudoval pražskou univerzitu, později na ní přednášel.
 • Oženil se s dcerou knihtiskaře Melantricha a zdědil po něm tiskárnu.
 • Zasloužil se o vydání mnoha českých děl.
 • Byl tajným stoupencem Jednoty bratrské.
 • Jeho hlavní činnost nespočívala ani tak v psaní, jako v organizaci, opravě a překladech.
 • Výrazně přispěl k rozvoji českého jazyka.
 • Získal šlechtický titul.
 • Zasloužil se o vydání Bible kralické, ta vyšla v 6 svazcích.
 • Čeština, kterou byla Bible kralická přeložena, je považována za vzor literárního jazyka.
 • Stala se vzorovým jazykem jazyka na Slovensku, tzv. bibličtina.

 • Kalendář historický
 • Kroniky dvě o založení České země

 

Jan Jessenius (1566-1621)

 • Lékař, politik a filozof slovenského původu.
 • Jako nekatolík nezískal doktorát přímo od padovského vysokého učení, avšak na doporučení profesorů byl prohlášen doktorem filozofie a medicíny v Praze císařským velkoalmužníkem.
 • Roku 1600 Jessenius navštívil Prahu, kde v Rečkově koleji provedl na těle odsouzeného oběšence první veřejnou pitvu v českých zemích.
 • Přednášku k pitvě později Jessenius vydal i tiskem.
 • Pitva byla přijata velmi rozporuplně - Odbornou veřejností nadšeně, laiky byl odsouzen.