Opakování učiva mluvnice

1. Čeština patří mezi jazyky:

2. Nejmenší zvukovou jednotkou lidské řeči je:

3. Jazykovědná disciplína, která zkoumá slovní zásobu, se nazývá:

4. Co jsou to synonyma?

5. Základem pro vytvoření nového slova je:

 

6. Přídavná jména jsou většinou ve větě:

7. O neohebných slovech platí:

8. O souvětí podřadném platí:

9. O zavedení diakritických znamének nad písmeny se zasloužil:

10. Jak se nazývají nově utvořená slova?