Trochej, trochejský verš

Teorie

Co musíte znát?


  • Trochej - z řec. strocháois = rychlý, běžící
  • Trochej je dvojslabičná stopa, která je v české literatuře nejobvyklejší.
  • Po těžké době následuje lehká = první slabika je přízvučná a druhá nepřízvučná.
  • Hovoříme tedy o stopě sestupné.
  • Schéma pro trochej je následující: Ι — ∪ Ι

 

Trochejský verš

  • Jako trochej je kromě stopy označován i celý verš složený z takovýchto stop = verš trochejský.
  • Jedná se tedy o přízvučný verš složený z trochejských stop, v nichž po jedné přízvučné slabice následuje slabika nepřízvučná (nebo po jedné slabice dlouhé jedna krátká).
  • V češtině, jejíž přirozený rytmus je sestupný, zaujímal trochejský verš vždy významné postavení, a našli bychom ho už v literatuře předhusitské doby.
  • Tento typický tvar českého přízvučného verše sestává většinou ze sudoslabičných slovních celků.
  • Osmislabičná (čtyřstopá) řada je standardní normou trochejského verše.

 

Příklady trochejského verše

Zvony,     naše     zvony,
Ι — ∪ Ι   Ι — ∪ Ι   Ι — ∪ Ι
jak tak    pěkně     zníte
Ι — ∪ Ι   Ι — ∪ Ι   Ι — ∪ Ι
přeslu      hy a       lány,
Ι — ∪ Ι   Ι — ∪ Ι    Ι — ∪ Ι
když se   rozzvu    číte.
Ι — ∪ Ι    Ι — ∪ Ι   Ι — ∪ Ι   J. V. Sládek

 

Dohořelo, dohořelo...
Z žáru zbývá popel bílý,
a ty bědné ruce zebou,
meluzina v duši kvílí...  J. S. Machar

 

Pocit vody.
Smyčka pstruhů,
dívčí žíně.
Pocit noci.
Voda křivá
na kopřivách...  P. Šrut